aktualizováno 29. 9. 2021

Odbor památkové péče (OPP)

Odbor památkové péče vykonává státní správu na úseku státní památkové péče v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a s Vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Součástí naplňování zákona o státní památkové péči je i projednávání přestupků na úseku památkové péče. 

V rámci výkonu samostatné působnosti administruje dotační „Program regenerace (PR) Městských památkových rezervací (MPR) a zón“ (MPZ) Ministerstva kultury ČR. Na území města Český Krumlov se administrují 2 dotační programy:

 • PR MPR Český Krumlov
 • PR MPZ Český Krumlov-Plešivec.

Dále odbor administruje dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (program ORP) na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov.

Odbor se vyjadřuje k žádosti související s naplněním požadavků Nařízení města Český Krumlov Tržní řád č. 4 / 2017.

Náplň práce Odboru památkové péče je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Petr Papoušek

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Lepešková Johana
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: johana.lepeskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 708
Papoušek Petr, Ing.
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.papousek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 714
Veselý Jakub, Ing. arch.
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: jakub.vesely@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 715

Agenda státní památkové péče

Místo pro prodej a poskytování služeb (dle tržního řádu)

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Vyhláška MK ČSR č. 66/1988 Sb. k provedení zákona o státní památkové péči
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích a řízení o nich, v platném znění
 • zákon č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění

Legislativní opora Programu regenerace MPR a MPZ

Legislativní opora programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Legislativní opora pro prodej a poskytování služeb mimo provozovnu (dle tržního řádu)

 • Nařízení města Český Krumlov Tržní řád č. 4 / 2017
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov