Závazné stanovisko k obnově kulturní památky

aktualizováno 05.01.2012

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Žádost o závazné stanovisko podá vlastník kulturní památky na podatelnu MěÚ Český Krumlov. Podání bude adresováno Odboru památkové péče.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Lepešková Johana
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: johana.lepeskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 708
Papoušek Petr, Ing.
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.papousek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 714
Veselý Jakub, Ing. arch.
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: jakub.vesely@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 715

Žádost o závazné stanovisko je oprávněn podat vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, který se v souladu se správním řádem může nechat zastupovat na základě plné moci.

Projektovou dokumentaci obnovy kulturní památky v kvalitě dle prováděcí vyhlášky č. 499/2002 Sb. o dokumentaci staveb ke stavebnímu zákonu, nezapomenout na zakreslení současného stavu před obnovou.

Dále by dokumentace měla obsahovat průzkumy, posudky apod.:

  • Stavebně historický průzkum (SHP), případně doplňkový SHP,
  • Inventarizace prvků,
  • Sondážní průzkum,
  • Dendrochronologický průzkum,
  • Průzkum poškození dřevěných prvků dřevokaznými škůdci
  • Restaurátorský průzkum a návrh

Vhodný rozsah průzkumu a posudků zvolí projektant, který může rozsah konzultovat s památkovou péčí. Rozsah dokumentace je potřeba volit podle rozsahu připravovaných prací.

V agendě nejsou vyžadovány správní poplatky.

Lhůta pro vydání závazného stanoviska je 60 dní.

  • zákon č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
  • vyhláška MK ČSR č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči
  • Památkový katalog (https://www.pamatkovykatalog.cz/)
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov