aktualizováno 31. 12. 2018

Dotace města Český Krumlov

aktualizováno 5. 2. 2019

Město Český Krumlov si váží aktivit, které obohacují a rozvíjejí život města, jeho obyvatel i návštěvníků. Dotace poskytované z rozpočtu města Český Krumlov jsou směrovány na podporu těchto aktivit. Principem systému dotací je maximální otevřenost všem subjektům bez ohledu na jejich právní subjektivitu a oblast činnosti. Poskytované dotace jsou vyjádřením priorit města Český Krumlov pro další rozvoj a zlepšení kvality života ve městě.

Programové dotace

Město Český Krumlov vyhlásilo pro rok 2019 následující dotační programy:

 Město Český Krumlov dále administruje následující Programy:

 Důležité termíny

Termíny vyúčtování a podání závěrečné zprávy jsou závazné. Včasné předložení dokumentace je povinností žadatele, nedodržení termínu může být důvodem pro vrácení dotace!

Mimořádné dotace

Tyto dotace jsou přípustné pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech, kdy žadatel nemohl svou žádost z objektivních důvodů uplatnit v dotačních programech. Žádosti jsou adresovány přímo radě města Český Krumlov a mohou být předkládány v průběhu celého roku.

Dotace formou zřízení položky v rozpočtu města

Tento typ dotace je poskytován zvlášť významným projektům, které jedinečným způsobem přispívají k rozvoji města Český Krumlov a zároveň není vhodné jejich financování prostřednictvím dotačních programů.

Na základě pokynu vedení města vyzve věcně příslušný odbor či oddělení konkrétní subjekt k podání žádosti o dotaci. Žádost bude podána na příslušném formuláři nejpozději 30 dnů od obdržení výzvy. Dotace je následně zapracována do rozpočtu města na následující kalendářní rok.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov

 Dotace, finanční podpora a pravidla v jednotlivých letech

 Dotační programy jiných institucí

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov