aktualizováno 23. 6. 2019

Regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův Dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM

aktualizováno 15.11.2013

Cílem projektu bylo zpracování projektové dokumentace, která řeší regeneraci části stromořadí památných stromů ke Kvítkovu Dvoru v Českém Krumlově a regeneraci stromořadí vysazeného podél bývalé cesty z městského parku do areálu bývalé střelnice - v současnosti alej lemuje parkoviště u domu dětí a mládeže v Českém Krumlově.

O projektu

Název projektu: Regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův Dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2013
Zhotovitel projektové dokumentace: BARTL s.r.o., IČ:26070570,
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 19 723 Kč
z toho výše grantu: 10 000 Kč
z toho výše vlastního podílu města: 9 723 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Projekt byl rozdělen na dvě části:

Část 1) Stromořadí památných stromů ke Kvítkovu Dvoru
Jedná se o oboustrannou, převážně lipovou alej vysazenou podél komunikace spojující zámeckou zahradu s areálem Kvítkova Dvora. Vznik aleje je datován do první poloviny 18. století a řada dřevin pochází z tohoto období. S ohledem na stáří, hodnotu a význam v krajině bylo stromořadí v roce 1992 na základě rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody vyhlášeno v souladu se zákonem České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, za památné stromy.
Část stromořadí v délce 110 metrů se nachází na parcele č. 1483/2 v k. ú. Český Krumlov v majetku města Český Krumlov, část prochází po pozemcích v soukromém vlastnictví. Projekt se vztahuje pouze k té části, která je v majetku města.
Cílem pořízení projektové dokumentace byl detailní průzkum zdravotního stavu 15 ks dřevin a navržení sanačních opatření, která dovolí zachovat stávající stromy a minimalizovat možnost jejich statického selhání a případného ohrožení majetku nebo osob na frekventované komunikaci. V případě odstranění dřevin v havarijním stavu bude alej doplněna o nové jedince.

Část 2) Stromořadí v lokalitě parkoviště u DDM
Jedná se o oboustrannou, převážně lipovou alej vysazenou podél bývalé cesty spojující městský park s areálem bývalé střelnice. Stromořadí o délce 160 metrů je tvořeno 32 ks dřevin, převážně lip v různém věkovém stadiu, přičemž jedna z linií tvoří břehový porost Vltavy a druhá v bezprostřední blízkosti kopíruje nově vybudované parkoviště pro osobní automobily vybudované u domu dětí a mládeže. Lokalita se nachází na území Městské památkové zóny Plešivec, parc. č. 204/1 a 204/2 v k. ú. Český Krumlov. Stromořadí je významným funkčním a estetickým prvkem veřejné zeleně historického centra města.
S ohledem na výše uvedený záměr a blízkost frekventovaného parkoviště je nutné provést na stromořadí takové zásahy, které podpoří regeneraci stromů a zajistí provozní bezpečnost v jejich okolí. Projektová dokumentace podrobně hodnotí zdravotní stav jednotlivých dřevin a následně je navržen typ a rozsah ošetření včetně instalace bezpečnostních vazeb a opatření minimalizujících statické selhání. Projektová dokumentace řeší i náhradní výsadbu za odstraněné jedince a výsadbu keřového patra, čímž dojde k odstínění stání na popelnice.

Fotodokumentace

 

Tento projekt "Regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův Dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM" je podpořen z Jihočeského kraje v rámci Grantového programu Rozvoj venkova a krajiny, Opatření č. 1 - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity.

Jihočeský kraj - logo (250)

 

Kontakty

Dotační oblast:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Odborná oblast:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Horáková Vlasta, Ing.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov