aktualizováno 2. 10. 2019

Rekonstrukce místní komunikace - třída Míru, Za Nádražím 

aktualizováno 1. 10. 2019

Cílem projektu je prostřednictvím rekonstrukce části místní komunikace třída Míru, která se nachází v severozápadní části města zvané Nádražní předměstí, zlepšit technické a bezpečnostní parametry dotčené komunikace, a tím zlepšit bezpečnost dopravy pro pěší.

Logo EU + MMR

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

 

Název projektu: Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000950
Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: třída Míru, Nádražní Předměstí, město Český Krumlov
Termín realizace stavebních prací projektu: květen - prosinec 2018
Termín realizace projektu: leden 2015 - prosinec 2018
Zhotovitel stavby: SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ:25018094
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 10 912 636 Kč
z toho dotace: 7 836 843,30 Kč

Popis projektu

Projekt byl zaměřen na rekonstrukci chodníků pro pěší, které byly v nevyhovujícím stavu jak z hlediska stavebně technického, tak z hlediska bezpečnosti uživatelů. Byly provedeny stavební úpravy komunikací pro pěší včetně souvisejících úprav samostatných sjezdů k nemovitostem, vybudovány odstavné plochy pro osobní automobily a zásobování, došlo k úpravě ploch pro kontejnerová stání, úpravě pěti stávajících přechodů pro chodce, které byly nově i řádně osvětleny, došlo k výměně stávajícího veřejného osvětlení a s tím vším souvisejícím stavebním úpravám. Nově byly podél komunikace pro pěší vytvořeny zelené pruhy jako bezpečnostní odstupy od komunikací pro automobilovou dopravu. Projekt rovněž řeší úpravu dvou autobusových zastávek, a to zastávky před železniční stanicí a Růžek. Všechna stavební opatření byla realizována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání komunikací pro handicapované osoby.
Projekt zahrnuje rekonstrukci chodníků a přechodů počínaje chodníkem před železniční stanicí, dále chodníkem na tř. Míru po křižovatku s ulicí Na Svahu a dále až ke křižovatce s ul. Vyšehradskou.

Aktuálně

24. 10. 2017 - uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem
15. 5. 2018 - převzetí staveniště
15. 12. 2018 - předání dokončené stavby

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov