aktualizováno 4. 9. 2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

- informace pro voliče

aktualizováno 5.9.2013

Informace a organizační pokyny

Městský úřad Český Krumlov, odbor vnitřních věcí, který připravuje a organizačně zabezpečuje řádný průběh voleb v Českém Krumlově, oznamuje všem oprávněným voličům, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční na území České republiky ve dnech 25. a 26. října 2013.

pátek 25. října 2013   od 14,00 do 22,00 hod.

sobota 26. října 2013   od 08,00 do 14,00 hod.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

Voliči, kteří se v době konání voleb nebudou zdržovat na území volebního okrsku podle svého trvalého pobytu, mohou požádat o vydání voličského průkazu osobně nebo písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, a to ode dne vyhlášení voleb tj. 28. 8. 2013.

Voliči příslušní do volebního obvodu Český Krumlov tak mohou činit na Městském úřadu v Českém Krumlově v budově Kaplická 439, na oddělení evidence obyvatel, 1. patro, č. dv. 114, a to osobně nejpozději do 23. října 2013 (středa) do 16,00 hod nebo ji doručit písemně poštou a to do 18. října 2013 16,00hod. Tato žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele o voličský průkaz.

Žádost je možné zaslat i v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky.

Žádost o vydání voličského průkazu naleznete zde.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu ve všech volebních okrscích na území celé republiky i v jakémkoli zvláštním okrsku v zahraničí.

Voliči, kteří mají plánovaný pobyt v nemocnici, lázních či obdobném zdravotnickém nebo rekreačním zařízení mohou též využít voličský průkaz k uplatnění volebního práva v místě jejich aktuálního pobytu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o volby konané v předčasném termínu, vyhlášené po rozpuštění Sněmovny dne 28.8.2013, budou jednotlivé úkony přípravy a organizace voleb probíhat ve zkrácených lhůtách, celkově v období 60 dnů. S tím souvisí i upozornění voličům, že sady hlasovacích lístků obdrží do svých schránek pouhý jeden den před konáním voleb.

Z důvodů zabezpečení včasného a správného dodání hlasovacích lístků, vyzýváme voliče,
aby si zkontrolovali jmenovky na svých poštovních schránkách a tyto případně doplnili nebo aktuálně upravili.

Voliči, kteří mají adresu trvalého pobytu na úřední adrese : Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, budou mít hlasovací lístky připraveny k převzetí na služebně Městské policie  v budově radnice.
Tito voliči spadají do volebního okrsku č. 8 s volební místností v budově radnice.

Dále vyzýváme voliče, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů, neboť bez platných dokladů nebude voliči umožněno volit. Volit lze i po předložení platného cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky nebo cestovního průkazu.

Další informace týkající se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky lze získat na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, nebo na Odboru vnitřních věcí městského úřadu Český Krumlov.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Klementová Ivana, Ing.
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent evidence obyvatel
E-mail: ivana.klementova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 203

Pro voliče s trvalým pobytem na území města Český Krumlov budou v říjnovém čísle Novin města zveřejněny informace o místě a době  konání voleb s uvedením sídel okrskových volebních komisí a vymezených území, jež do nich náleží. 

Za organizační tým, Bc.Blanka Fenigbauerová

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov