aktualizováno 12. 7. 2012

Ubytování psů v Českém Krumlově

aktualizováno 12.07.2012

Město Český Krumlov provozuje v Kaplické ulici v Českém Krumlově od roku 2004 Městský útulek pro opuštěná a toulavá zvířata.

Na základě zájmu veřejnosti rozšířilo město Český Krumlov v uvedeném zařízení nabídku služeb o krátkodobé ubytování zvířat po dobu nepřítomnosti majitele (např. v době dovolené či hospitalizace v nemocnici).

Dovolujeme si případné zájemce informovat o bližších podmínkách fungování zařízení.

Podmínky přijetí:

 • Do zařízení pro přechodné umístění psů Český Krumlov budou umístěni psi na základě smlouvy uzavřené mezi majitelem psa a provozovatelem zařízení.
 • Umístěna budou pouze zdravá zvířata:
  - u kterých bylo prokazatelně provedeno ošetření proti vnějším i vnitřním parazitům a jsou parazitů prostá;
  - u kterých majitel v den nástupu doloží platným průkazem očkování psa proti vzteklině, psince, parvoviróze, leptospiróze, parainfluenze a infekční hepatitidě. Vakcinace musí být provedena nejpozději jeden rok a nejdříve 30 dní před nástupem;
  - u kterých majitel doloží potvrzení veterinárního lékaře o zdravotním stavu zvířete. Potvrzení nesmí být starší než 3 kalendářní dny před nástupem;
  - u nichž nejsou patrné klinické příznaky infekčních onemocnění;
  - dobře ovladatelná.

Provozovatel si vyhrazuje právo předat psa k veterinární prohlídce v případě, že se vyskytne podezření na nemoc zvířete. Prohlídku hradí majitel.

Do zařízení nebudou přijati:

 • agresivní psi;
 • hárající feny;
 • štěňata mladší než 6 měsíců.

Provoz zařízení

Provoz zařízení je sezónní - vždy od 1. dubna do 30. září

Charakteristika provozu

Pro provoz je vyčleněno 5 venkovních kotců bez vytápění se zateplenými boudami samostatnými výběhy. Psi v kotcích jsou umisťováni jednotlivě, ve výjimečných případech mohou být v jednom kotci umístěna dvě zvířata od jednoho majitele na základě jeho požadavku.

Interiér útulku Interiér útulku

 

Cena služby

Cena za jeden den pobytu zvířete činní 145 Kč.

Pobyt psa v zařízení se sjednává na dobu určitou. Příjem a výdej psa je prováděn pouze v pracovní době zařízení (08.00 - 16.30 hodin).

Předpokládané náklady spojené s pobytem psa v zařízení hradí majitel nejpozději v den nástupu. Případné další náklady vzniklé v průběhu pobytu uhradí majitel před vydáním zvířete.

Majitel odpovídá za škody způsobené psem v průběhu pobytu v zařízení. Vzniklé škody budou zdokumentovány.

Režim pobytu zvířete

Krmivo (suché granulované nebo konzervy) pro psa je majitel povinen předat v odpovídající kvalitě a množství, včetně určení krmné dávky. Případné změny v krmném režimu určí veterinární lékař. Psi jsou krmeni 1 x den (příp. jinak na základě dohody s majitelem zvířete), zvířata mají nepřetržitě zajištěna dostatek pitné vody.

Při nástupu předá majitel obsluze zařízení odpovídající výbavu pro psa - obojek, vodítko, náhubek, podložku do boudy a misky na krmení.

Venčení probíhá 2 x denně.

Veterinární péče

Pokud dojde v průběhu pobytu k poranění nebo onemocnění psa, zajistí provozovatel odpovídající veterinární péči, náklady hradí majitel. Provozovatel je povinen onemocnění psa oznámit majiteli nebo osobě jím pověřené. V případě, že nelze majitele ani osobu pověřenou kontaktovat, má se za to, že souhlasí s uvedeným postupem.

Bližší informace - včetně prohlídky zařízení - získáte na tel. 606 640 507.

Těšíme se na vás a vaše zvířecí miláčky a doufáme, že s touto službou budete jako chovatelé spokojeni.

Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství
Stanice pro psy Český Krumlov

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov