aktualizováno 3. 1. 2020

Územní studie pro město Český Krumlov

aktualizováno 18. 11. 2019

Logo EU + MMR

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Územní studie pro město Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005551
Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Kaplická 439, Český Krumlov
Termín realizace projektu: březen 2017 - únor 2021
Stav projektu: fáze realizační
Předpokládané celkové výdaje projektu: 2 955 000 Kč
z toho dotace: 2 659 500 Kč

Popis projektu

Projekt řeší vyhotovení 5 územních studií veřejného prostranství pro potřeby nově vznikajícího územního plánu Český Krumlov. Územní studie budou řešit špatně definované městské části Domoradice, Jelení zahradu a sportovní zónu, Nové Spolí, Nové Dobrkovice a sídliště Plešivec.

Cílem pořízení územních studií veřejných prostranství (dále jen ÚSVP) je získání takových dokumentů, které městu budou sloužit jako základní materiál pro posuzování vlastních i soukromých investičních záměrů a dále pro urbanistickou rozvahu o městě jako celku. ÚSVP je podmínkou pro rozhodování o změnách v území a jde o podrobné prověření možných řešení veřejného prostranství a jeho dalších variant. Dále zhodnocení nově zpracovávaného územního plánu ve vztahu k ÚSVP.

Hlavním účelem územních studií je zlepšit kvalitu veřejných prostranství a zvýšit jejich atraktivitu pro obyvatele města.

Územní studie vytvoří urbanistickou koncepci vymezené lokality s prostorovým uspořádáním jednotlivých funkčních zastavitelných i nezastavitelných ploch a řešením veřejné infrastruktury. Účelem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující revitalizační zásahy. Cílem je nalézt vyvážené řešení, které bude přijímáno obyvateli území, a které bude sloužit jako podklad pro další projektové fáze směřující k postupné realizaci návrhu dle finančních možností investora.

Je podstatné zohlednění spolupůsobící širších vztahů, vnějšího kontextu, kterým jsou vizuální a provozně funkční návaznosti, např. průhledy do vzdálenějšího okolí nebo vzdálenější provozně funkční vazby.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov