aktualizováno 6. 8. 2019

Kronika města Český Krumlov 2016

Zdravotní a sociální péče

Plán sociálních a souvisejících služeb 2015 - 2017

Plán sociálních a souvisejících služeb pro správní území obce s rozšířenou působností ORP Český Krumlov, jehož přípravu koordinovalo město Český Krumlov ve spolupráci s Jihočeskou rozvojovou o. p. s., je připraven na období let 2015 - 2017. Tvorba plánu a také katalogu sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku byla spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu CR.

Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb 2015 - 2017 pro Český Krumlov jako obec s rozšířenou působností projednalo na prosincovém zasedání 2014 českokrumlovské zastupitelstvo. Opatření plánu, která se týkají samotného města Český Krumlov, pak byla zastupitelstvem města schválena. Před projednáním v městském zastupitelstvu byl nový plán také představen na veřejném projednání.

Plán je rozčleněn do tří oblastí, které vycházely z hlavních cílových skupin komunitního plánování:

1.      senioři a zdravotně postižení

2.      děti, mládež, rodiny

3.      osoby v krizi (v nepříznivé sociální situaci)

Pro každou z těchto skupin jsou pak definována opatření a aktivity v oblasti zachování nebo rozvoje sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem o sociálních službách (např. domovy pro seniory, sociální rehabilitace, azylové domy nebo odborné sociální poradenství) a také hlavní potřeby u tzv. souvisejících služeb (služby sociálního charakteru poskytované mimo režim zákona - např. mateřská centra, preventivní programy při školách, půjčovny kompenzačních pomůcek apod.).

Nový Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území ORP Český Krumlov na roky 2015 - 2017, ale také aktualizovaný katalog sociálních a souvisejících služeb, je k dispozici na novém online portálu pro sociální a související služby na Českokrumlovsku www.socialnisluzbyck.cz.

Dům pro matky s dětmi v roce 2016

Dům na půl cesty v roce 2016

ICOS o.p. s. v roce 2016

KoCeRo - komunitní centrum Romů o. p. s. v roce 2016

Domy s pečovatelskou službou v roce 2016

9.ročník Týdnu rané péče

Záměrem 9. ročníku listopadové kampaně „Týden rané péče" bylo rozšíření povědomí o  rané péči. Raná péče je služba, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově dítěte s postižením. A to bezplatně a přímo v domácím prostředí klientů. Cílem je pomoci rodinám vytvořit takové podmínky, aby mohlo jejich dítě vyrůstat v domácím prostředí a rodina nemusela přistoupit k ústavní péči. Během 26 let své existence v ČR raná péče pomohla již stovkám rodin napříč republikou. Kampaň osvětového charakteru proběhla v týdnu od 7. do  11. listopadu. Středisko rané péče SPRP České Budějovice zahájilo Týden již 4. listopadu společenským večerem v  Besedě v  Českých Budějovicích. Výtěžek akce bude věnován na  ranou péči pro děti se zrakovým postižením. V  rámci akce „Raná péče on the road" navštívila poradkyně s  informacemi o  rané péči i Český Krumlov.

Paventia rozšířila služby pro rodiny

Paventia z. s. je neziskovým občanským sdružením, vzniklým roku 2013 podle zákona o  sdružování občanů, novelou občanského zákoníku transformováno na zapsaný spolek. Paventia podporuje rozvoj náhradní rodinné péče a  pomáhá znevýhodněným dětem a  mladým lidem k  jejich příznivému vývoji a  dosažení kvalitního života ve  společnosti.

Již od  roku 2013 podporuje v  Českém Krumlově a okolí náhradní rodiče v jejich nelehké úloze. V  portfoliu služeb pro osoby pečující a v evidenci naleznete doprovázení pěstounských rodin (účelová odlehčovací péče, neúčelová odlehčovací péče (respitní péče), zajištění či zprostředkování odborné pomoci, zajištění průběžného vzdělávání pěstounů, podpora vztahu s  rodiči a  dalšími blízkými osobami nebo dohled nad naplňováním dohody o  výkonu pěstounské péče), vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče, a to jak v  prezenční formě, tak distanční, kdy od  roku 2013 Paventia nabízí e-learningové vzdělávací kurzy v  této oblasti, asistované kontakty, asistované předávání a  odborné poradenství v  oblasti asistovaných kontaktů, adiktologie, arteterapie, sociálně-právní, právní oblasti, psychologie a psychiatrie, speciální pedagogiky a on-line poradny ve shora uvedené oblasti. Dále se zabývá prevencí sociálně patologických jevů pro předškolní, mladší školní děti a adolescenty v oblasti lidských práv a dalších odvětví.

Od  léta 2016 Paventia nabízí nejen svým klientům v  oblasti náhradních rodin, ale všem rodinám na  Českokrumlovsku, Kaplicku a Českobudějovicku služby v oblasti rodinných konferencí, případových konferencí a mediace. V rámci případových konferencí Paventia nabízí pomoc s organizací případového konference, facilitaci případového setkání, organizaci a  facilitaci případové konference na  zakázku v  prostorách organizace Paventia. V této oblasti má vyškolené dva facilitátory. V rámci rodinných konferencí nabízí pomoc s organizací, vedení setkání a vyhodnocení setkání, přičemž disponuje krajským koordinátorem vyškoleným na MPSV. V rámci mediace Paventia nabízí rodinnou mediaci, občanské spory, rozvodové spory, vnitrofiremní a zaměstnanecké spory aj.

Vánoční balíčky pro seniory

Příspěvek 40 000 Kč schválila rada města na nákup vánočních balíčků, které jako každý rok připravil Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pro klienty v domovech pro seniory z Českého Krumlova. Záměrem vedení města je potěšit a povzbudit návštěvou s  drobným dárkem seniory, kteří nemohou trávit Vánoce doma s rodinou.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov