aktualizováno 10. 12. 2021

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH)

Rada města Český Krumlov schválila Plán zimní údržby pro období 2021/2022. Nezbytnou součástí plánu je mapový podklad zobrazující rozdělení komunikací podle důležitosti a rozsah údržby. Tento mapový podklad je dostupný na geoportálu města Český Krumlov v Mapě pro veřejnost. (ikona Legenda obsahuje vysvětlivky)

 

Tři a dost! Jaké podmínky se mění pro nové uchazeče o řidičské oprávnění od 1. července 2021?

Významnou novinkou je, že pokud nový žadatel o řidičské oprávnění u první zkoušky neprospěje, může tuto zkoušku opakovat nejvýše 2x. Poté se opakovaně podrobí výuce nebo výcviku z části zkoušky, ve které neprospěl a může zkoušku znovu opakovat nejvýše 3x. Lhůta pro vykonání zkoušky se prodlužuje z šesti měsíců na jeden rok. Neuspěje-li žadatel za těchto podmínek, musí se podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu.

Zkoušky u motocyklů se podle novely hodnotí samostatně. Pokud žadatel neprokáže potřebné znalosti v první části zkoušky, nesmí pokračovat ve druhé části zkoušky. Neprokáže-li žadatel potřebné znalosti ve druhé části zkoušky, podrobí se opakované zkoušce pouze z této části zkoušky.

Při přezkoumání řidiče z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel se postupuje obdobně.

K dalším změnám patří zejména zrušení zbytečné povinnosti, kdy učitel autoškoly musel doprovázet žadatele o řidičský průkaz i ke zkoušce z pravidel provozu. Dále učitel nesmí při výcviku dohlížet na dva žáky na motocyklu a zároveň provádět v automobilu cvičnou jízdu s dalším žákem. V dalších etapách výcviku může řízení vozidla trvat i déle, nejvýše však 4 hodiny.

Zkoušky, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (zákon. č. 191/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel) se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

 

Úřední hodiny pro veřejnost se od 26. 4. 2021 vrací do podoby před vypuknutím pandemie COVID19.

Platí základní úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí 7.30 - 17.00
Úterý 8.00 - 14.00
Středa 7.30 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 14.00
Pátek 7.30 - 13.00

Platí úřední hodiny pracoviště cestovních pasů, občanských průkazů, evidence obyvatel, registru vozidel, řidičských průkazů, registru podnikatelů a matriky:
Pondělí 7.30 - 17.00
Úterý 7.30 - 11.00
Středa 7.30 - 17.00
Čtvrtek 7.30 - 11.00
Pátek 7.30 - 12.00

V úředních hodinách jsou veřejnosti volně přístupné obě budovy úřadu (nám. Svornosti 1 a Kaplická 439).

 

Obnovení zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění

Usnesením Vlády ČR je od 12.4.2021 opět umožněno provádět zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění prováděných na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (více v Usnesení Vlády ČR z 1.3.2021 č. 241). Je však nutné dodržovat nařízená opatření k zabránění přenosu virové nákazy. Přítomno bude smět být max. 10 osob, v případě zkoušky konané veřejně pak jen další 3 osoby z řad veřejnosti. Provozovatel autoškoly zajistí dodržení protiepidemických opatření spočívajících v dezinfekci kontaktních ploch vozidla po každé jízdě, aby byla zajištěna bezpečnost studentů, komisařů i lektorů. Všechny osoby přítomné zkoušky musí mít nasazený respirátor minimální úrovně ochrany FFP2.

 

Platnost technických prohlídek a kontrol záznamových zařízení

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU (2021/267 ze dne 16.2.2021) se prodlužují lhůty pravidelných technických prohlídek a platnosti osvědčení o technické způsobilosti vozidel a lhůty pro pravidelné kontroly týkající se záznamových zařízení (tachografů).
U vozidel, kterým končí lhůta pravidelné prohlídky nebo platnost osvědčení o technické způsobilosti v období od 1.9.2020 do 30.6.2021, došlo k prodloužení doby o 10 měsíců k datu kdy byly nebo měly být provedeny. Toto prodloužení se nezaznamenává do registračního dokladu a rovněž se nebude měnit kontrolní nálepka na registrační značce.
V případě tachografů došlo u vozidel, kterým končí platnost ověření tachografu od 1.9.2020 do 30.6.2021, k prodloužení až o 10 měsíců od data, kdy mělo ověření proběhnout.


Platnost řidičských průkazů

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU se v rámci nouzového stavu rovněž prodlužuje platnost řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti řidiče. 
Pakliže platnost těchto skončila v době mezi 1.2.2020 a 31.8.2020, prodlužuje se jeho platnost automaticky o 7 měsíců od data konce platnosti. Po tuto dobu lze takový doklad použít při cestách v rámci Evropské unie. Pro doklady, kterým skončila nebo skončí platnost v době mezi 1.9.2020 a 30.6.2021, platí prodloužení platnosti o 10 měsíců od konce platnosti. Řidičské průkazy, kterým byla platnost už jednou prodloužena, se prodlužuje o dalších 6 měsíců.
Prodloužení platnosti se týká řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče, harmonizovaného kódu 95 (profesní způsobilost) a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti o dalších 10 měsíců.

Neznamená to ovšem, že byste si o nový řidičský průkaz nebo profesní průkaz nemohli v době jeho neprodloužené platnosti požádat či absolvovat kontrolu technického stavu v STK. Úřady i provozovny STK či servisy zůstávají nadále otevřeny, takže lze v případě potřeby služby využít a např. udržovat své vozidlo v dobrém technickém stavu. I přes uvedené možnosti Ministerstvo dopravy doporučuje, aby, pokud je to možné, řidiči svá vozidla přistavili na pravidelnou technickou prohlídku. Opatření má pomoci zejména těm, kteří se cítí zdravotně ohroženi, museli by cestovat mezi okresy, jsou v zahraničí, mají auto v depozitu a podobně. 

Oddělení dopravně správních agend mimo jiné vede registr silničních vozidel, provádí registraci a přeregistraci silničních vozidel, rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu, schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného, vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla, uděluje a odnímá oprávnění k provozování stanice měření emisí, vydává tachografové karty provozovatelům silniční dopravy. Na úseku registru řidičů vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů, uděluje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění, vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a jejich duplikáty, vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem, provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů, projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení, vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče, vydává tachografové karty řidičů. Na úseku autoškol vydává registrace k provozování autoškoly, schvaluje výcviková vozidla a zajišťuje a provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění. 

Oddělení silničního hospodářství zajišťuje výkon silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu a místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací na území města, povoluje zvláštní užívání komunikací (reklamy, skládky, lešení, zař.stav, výkopy), rozhoduje o připojování pozemních komunikací, rozhoduje o uzavírce a objížďce silnic II.a III. tř.ve správním obvodu a u místních komunikací na území města. Vykonává působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, zajišťuje zpracování a projednání plánů zimní údržby, letní úklid komunikací a jejich kontrolu, vyjadřuje se  k projektům a stavbám z hlediska provozu na komunikací, řeší správní delikty při porušení silničního zákona . Stanovuje místní a přechodné úpravy silničního provozu a udělování výjimek z této úpravy dopravního značení ve správním obvodu. Úsek samosprávních činností - uzavírání krátkodobých nájemních smluv pro potřeby filmování na území města, povoluje zábory veřejného prostranství ( stavební dvory, prodejní místa, hostinské zahrádky, lešení, skladování materiálu apod.),  povoluje přenosná reklamní zařízení, vede aktualizaci tržního řádu a povoluje tržní místa a stánkový prodej dle tržního řádu města, zabezpečuje prodej parkovacích karet v pěší zóně a zóně placeného stání, přiděluje parkovací místa v pěší zóně a pro držitele ZTP na území města. Vykonává činnosti dopravního úřadu pro taxislužbu, organizuje zkoušky odborné způsobilosti dopravců TAXI a zajišťuje jejich evidenci. Vydává průkazy řidičů vozidel TAXI. Připravuje smlouvy s autobusovými dopravci pro využívání autobusového nádraží. Vydávání označení vozidel praktického lékaře.

Náplň práce Odboru dopravy a silničního hospodářství je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Jan Sládek

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Fošumová Lenka
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: lenka.fosumova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 517
Vejvodová Andrea
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: andrea.vejvodová@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 502
Helclová Petra
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: petra.helclova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 508
Rózsárová Michaela
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: michaela.rozsarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 512
Petroušková Vendula
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: vendula.petrouskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 516
Prayerová Stanislava
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: stanislava.prayerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 514
Iser Aleš, Bc.
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: ales.iser@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 506
Havelka Miloš, Ing.
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: milos.havelka@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 513
Augsten Vladimír
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: vladimir.augsten@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 509
Borovka Zdeněk
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent TAXI, zábory, tržní řád
E-mail:
Telefon: 380 766 507
Lochmann Jan
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: technik registru vozidel
E-mail: jan.lochmann@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 511
Sládek Jan, Ing.
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500
Přívratská Lenka
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend
E-mail: lenka.privratska@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 510
Pahorecký Jiří, Bc.
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: zkušební komisař
E-mail: jiri.pahorecky@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 505
Beran Pavel, Bc.
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: zkušební komisař
E-mail: pavel.beran@ckrumlov.cz
Telefon:

Tržní řád města Český Krumlov

Nařízení o placeném stání

Povolení k vjezdu do pěší zóny

Vyhláška o místních poplatcích

Související zákony a vyhlášky

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
 • Zákon č. 250/2016 Sb., přestupkový zákon
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb.
 • Vyhláška č. 343/2014 Sb.
 • a další
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov