aktualizováno 3. 1. 2020

Výměna oken objektu ZŠ T. G. Masaryka, Český Krumlov

aktualizace 1. 1. 2020

logo_OPŽP_MŽP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

O projektu

Název projektu: Výměna oken objektu ZŠ T.G. Masaryka, Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005979
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: T.G. Masaryka 213, 381 01 Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2018 - 2019
Zhotovitel stavby: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., IČ: 26071584
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 23 906 002,26 Kč
z toho dotace: 6 265 910,46 Kč

Popis projektu

Projekt řeší výměnu stávajících oken a repasi dveří budovy základní školy. Realizovaná stavební opatření povedou k úspoře výdajů za vytápění a snížení emisí skleníkových plynů. Jelikož se jedná o kulturní památku, bude výměna oken provedena formou zhotovení replik stávajících špaletových oken. V rámci rekonstrukce budou dále vyměněny všechny stávající klempířské prvky s výjimkou těch, které byly vyměněny při nedávné rekonstrukci střechy, dojde k repasi zámečnických výrobků a opravě fasády.

Objekt základní školy se nachází v části ochranného pásma Městské památkové rezervace Český Krumlov. Budova školy byla postavena v letech 1927 - 1929 podle projektu architekta Karla Pecánka. Jedná se o významnou památku prvorepublikové architektonické tvorby s typickými atributy "moderní" architektury první čtvrtiny 20. století - přechod od purismu k funkcionalismu. Památkovými hodnotami objektu jsou zejména jeho postavení v urbanistické struktuře městské památkové rezervace, dochovaná autenticita, prostorové uspořádání, dochovaná dispozice, hmotové uspořádání, tektonika a architektonický výraz.

Aktuálně

1.6. 2018 - podpis smlouvy o dílo

02/2019 - výroba oken

04/2019 - zahájení stavebních prací

08/2019 - dokončení stavebních prací

Výměna oken ZŠ TGM 06_2019

Fotodokumentace stavebních prací 06/2019.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Pešek Petr, Ing.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov