aktualizováno 11. 12. 2017

Volba prezidenta republiky

aktualizováno 8. 6. 2018

Aktuálně

Prohlédněte si T-Mapy Prezidentské volby s výsledky prvního kola volby prezidenta podle volebních okrsků. Pohled na mapu Krumlova ukazuje barevné rozlišení vítězů jednotlivých volebních okrsků - Miloše Zemana červeně, Jiřího Drahoše žlutě. Kliknutím na ikonu koláčového grafu zobrazíte podrobné výsledky vybraného okrsku.

Voliči a voličské průkazy

Voličem pro volbu prezidenta republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. V případě konání druhého kola voleb, občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola dosáhl věku 18 let.

Voliči, kteří se v době konání voleb nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu, mohou požádat o vydání voličského průkazu písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 5. ledna 2018 Městskému úřadu v Českém Krumlově v budově Kaplická 439, oddělení evidence obyvatel, 1. patro, č. dv. 107. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejdéle do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin, kdy se uzavírají seznamy voličů. Městský úřad předá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 28. prosince 2017 voličský průkaz voliči buď osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle na požadovanou adresu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku, případně zvláštním volebním okrsku na zastupitelském úřadu v zahraničí. Voličské průkazy pro druhé kolo si mohou voliči opatřit osobním podáním žádosti nejdéle do 24. ledna 2018 do 16.00 hodiny.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky budou dodány voličům do schránek nejpozději do 9. ledna 2018 Českou poštou. Z důvodů zabezpečení včasného dodání hlasovacích lístků, vyzýváme voliče, aby si zkontrolovali jmenovky na svých poštovních schránkách a tyto případně doplnili nebo aktuálně upravili. Pokud se i přes tato opatření některému voliči nedostanou hlasovací lístky do 9. ledna 2018, nechť toto telefonicky oznámí na odboru vnitřních věcí městského úřadu (tel. 380 766 203) a hlasovací lístky mu budou dodány. Voliči mohou obdržet hlasovací lístky v době konání voleb přímo ve volební místnosti.

Voliči, kteří mají adresu trvalého pobytu na úřední adrese: Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, budou mít hlasovací lístky připravené k převzetí v budově městského úřadu na Kaplické ulici č. 439. Tito voliči spadají do volebního okrsku č. 8 s volební místností v budově radnice.

Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky přímo ve volební místnosti, nebudou tedy doručovány do poštovních schránek.

Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy označené otiskem kulatého razítka s s malým státním znakem opatřeným názvem městského úřadu jeden hlasovací lístek pro vybraného kandidáta. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nebyly vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, či neplatný hlasovací lístek.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Na koho se obrátit?

Další informace týkající se voleb lze získat na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, nebo na Odboru vnitřních věcí městského úřadu Český Krumlov.


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov