aktualizováno 15. 10. 2019

Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy

Aktualizováno 15. 10. 2019

Projekt je zaměřen na regeneraci významné sídelní zeleně na části území tzv. Jelení zahrady s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů se zaměřením na obnovu přírodě blízké zeleně v intravilánu města Český Krumlov.

Logo dotace Fond soudržnosti a Operační program Životní prostředí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

O projektu

Název projektu: Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/13.21661
Poskytovatel podpory: Státní fond životního prostředí ČR / Operační program životní prostředí
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Jelení zahrada, vymezena na západě parkovištěm, na severu Chvalšinskou silnicí, na jihu linií zámeckých svahů a na východě zástavbou městské části Latrán
Termín realizace projektu: 01 - 10/2015
Zpracovatel projektové dokumentace: BARTL s.r.o., IČ: 26070570
Zhotovitel: Petr Vykrut, IČ: 47165006
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 1 829 083,29 Kč
z toho dotace SFŽP: 90 674,65 Kč
z toho dotace ERDF/FS: 1 269 445,10 Kč
z toho vlastní podíl města: 468 963,54 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Jelení zahrada se nachází v širokém pásu nivy vodního toku Polečnice. Řešená pravobřežní východní část zahrady je z velké části tvořena plochami bývalé zahrádkářské kolonie, kterou nájemci opustili po ničivých povodních v roce 2002, čímž došlo ke zpřístupnění dříve oplocených pozemků. V této části zahrady byla v roce 2013 vybudována cestní síť, veřejné osvětlení, dětské hřiště, hřiště pro pétanque a osazeny lavičky vč. odpadkových košů. Řešená levobřežní východní část Jelení zahrady má naopak charakter volné parkové louky s rozptýlenými solitérami a skupinami stromů, je více využívána obyvateli města jako spojnice mezi městskou částí Špičák a vstupem do historického centra pod plášťovým mostem. V této části byly v minulosti realizovány tvrdé a nepřirozené modelace terénu v souvislosti se snahou vybudovat zde sportovní hřiště a koupaliště (požární nádrž). Při povodni na Polečnici v roce 2013 došlo ke značnému poškození travních ploch v řešeném území a odnosu části ornice.

Toto území má značnou historickou i krajinářskou hodnotu. Pomístní název Jelení zahrada je doložen již z 18. století a je dokladem původní funkce zahrady jako obory pro chov vysoké zvěře. Historicky vzniklý areál Jelení zahrady vytvářel po staletí podnož monumentální siluetě zámecké rezidence. Svou existencí odsunul předměstskou zástavbu zhruba o 150 m severně od paty zámeckých svahů. Toto historicky vzniklé pásmo bylo v minulosti víceméně respektováno a stavební objekty se objevovaly spíše v okrajových částech zahrady.

Území Jelení zahrady je tak druhou nejrozsáhlejší plochou městské zeleně v intravilánu města a z hlediska své hodnoty by mělo hrát v urbanistické struktuře města roli druhého městského parku. Předmětný projekt si klade za cíl toho dosáhnout tím, že bude odcloněna rušná Chvalšinská ulice výsadbou dvouřadého živého plotu, odcloněny neudržované zahrady domů v ulici Latrán výsadbou soliterních kvetoucích listnatých keřů, odstraněny dřeviny ve špatném stavu, posílena perspektiva ponechaných dřevin a estetická funkčnost území a regenerovány poškozené trávníkové plochy po povodni v roce 2013.

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Horáková Vlasta, Ing.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov