aktualizováno 7. 12. 2020

Živnostenské podnikání

aktualizováno 05.01.2012

Odbor obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění (ohlašování živností, žádosti o koncese, oznámení změn, kontrolní činnost a další). Plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

Jako centrální registrační místo přijímá od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění přihlášky k registraci nebo oznámení pro správce daně a v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy i pro okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a úřady práce.

Je provozovatelem živnostenského rejstříku.

Pro agendu živnostenského podnikání je možné si předem rezervovat termín prostřednictvím rezervačního systému.

 1. Osobně: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, budova B, 1. patro;
 2. popř. bez osobní účasti: korespondenčně poštou, podáním datovou zprávou na IDDS: 64pbvxc, elektronicky dle návodu zde: https://www.rzp.cz/elpod.html (nutný uznávaný elektronický podpis) či prostřednictvím kontaktních míst Czech POINTu.

Pro agendu živnostenského podnikání je možné si předem rezervovat termín prostřednictvím rezervačního systému.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Hálová Jarmila, Ing.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: jarmila.halova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 904
Hrbáčková Jana, Bc.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: jana.hrbackova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 905
Jirsová Markéta, Bc.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů
E-mail: marketa.jirsova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 906
Sobol David, Ing.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: david.sobol@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 901
Srbená Andrea, Bc.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: andrea.srbena@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 902

Fyzické osoby, fyzické podnikající osoby a právnické osoby.

Doklad totožnosti, finanční prostředky na případný správní poplatek (hotovost nebo platební kartu), další doklady v závislosti na učiněném podání či žádosti (např. doklady o odborné způsobilosti, souhlas vlastníka s umístěním sídla a další).

 • Ohlášení živnosti 1 000,- Kč
 • Žádost o koncesi 1 000,- Kč
 • Ohlášení další živnosti či podání další žádosti o koncesi v průběhu podnikání 500,- Kč.
 • Změna údajů (neuvedených v základních registrech) v živnostenském rejstříku 100,- Kč
 • Schválení ustanovení odpovědného zástupce u koncesované živnosti 500,- Kč
 • Výpis ze živnostenského rejstříku na žádost 20,- Kč za jednu stranu.

Provedení zápisu do živnostenského rejstříku při ohlášení nové živnosti a vydání výpisu jako průkazu živnostenského oprávnění do 5 pracovních dnů od ohlášení živnosti.

Rozhodnutí o udělení koncese do 30 dnů.

Vyřízení ostatních záležitostí obecně do 30 dnů ode dne podání.

 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • nařízení vlády 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů
 • zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • zákon č. 304/2013 sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • a další
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov