aktualizováno 28. 2. 2019

Zápis města na Seznam světového dědictví UNESCO

Český Krumlov jako světové dědictvílogo Unesco s textem

Pro Český Krumlov bylo zapsání na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO 4. 12. 1992 bezesporu zlomovým okamžikem v novodobé historii. Díky komplexu ničím nenarušené historické zástavby se jako jedno ze tří prvních měst ČR v roce 1992 dostalo pod ochranná křídla této organizace. Sám akt zapsání města na Seznam UNESCO byl významným signálem celému kulturnímu světu o tom, že na jihu Čech se nachází památkový skvost.

Zdůvodnění zápisu města na Seznam UNESCO

Československá republika navrhla v roce 1991 historické centrum Českého Krumlova v rozsahu území městské památkové rezervace k zápisu na Seznam světového dědictví. Podle jejího názoru centrum splňuje kritéria (i), (ii), (iv) a (v) pro hodnocení mimořádné univerzální hodnoty statku uvedená v odstavci II.D Operační směrnice pro provádění Úmluvy o ochraně světového dědictví UNESCO ve znění platném v roce 1991.

K uvedeným kritériím smluvní stát v nominační dokumentaci uvedl:

ad i) Historické centrum Českého Krumlova představuje jedinečně dochovaný a vývojově uzavřený městský celek, který nebyl ovlivněn v podstatě novějším vývojem a nebude ani ve výhledu modifikován.

ad ii) Českokrumlovský architektonický soubor reprezentuje v neopakovatelném krajinném rámci složité terénní konfiguraci evropsky jedinečný historický městský celek.

ad iv) Historické centrum Českého Krumlova dokládá vysokou úroveň stavební a umělecké činnosti 15. a 16. století. Zachovalo si nejen původní urbanistickou strukturu - parcelaci, hmotovou skladbu, tvar střech, výraz fasád, ale vyznačuje se také bohatstvím původních dispozic, klenutých prostorů a interiérů. Zcela ojedinělé je množství historických detailů tesařských, truhlářských, kovářských, zámečnických a kamenických. Tyto všechny hodnoty spolu s dramatickou konfigurací terénu a přírodním rámcem vytvářejí unikátní celek vysokého účinku.

ad v) Soubor českokrumlovských měšťanských domů je ojedinělým dokladem tradičního bydlení z období gotiky, renesance i následných slohových období s dochovanými dispozicemi, konstrukcemi i architektonickými detaily.

ICOMOS (Mezinárodní rada pro památky a sídla, poradní organizace Výboru pro světové dědictví) ve své evaluaci zpracované pro Výbor světového dědictví v roce 1992 uvedl, že historické centrum města Český Krumlov plní kritérium (iv):

"Český Krumlov je vynikající příklad malého středověkého středoevropského města, které za strukturu a stavby v historickém centru vděčí své ekonomické význačnosti a relativně nerušenému organickému vývoji za více jak pět století. Město Český Krumlov se vyvíjelo v meandrech řeky Vltavy, která vytváří překrásný krajinný rámec. Jeho vývoj v čase je jasně čitelný z jeho budov a jeho urbanistické struktury. Český Krumlov je nesporně nejlépe zachovalý a nejreprezentativnější živoucí příklad středověkého středoevropského malého města."

V červenci 1992 projednává předsednictvo Mezivládního výboru pro světové dědictví návrhy na zápis Historického jádra Českého Krumlova na Seznam UNESCO. Český Krumlov je doporučen k zápisu na Seznam, ale výbor doporučuje České republice, aby přijala všechna nezbytná opatření k tomu, jak čelit velikému tlaku turistického ruchu, který by tuto památku mohl ohrozit. V září 1992 je Česká republika oficiálně informována o zařazení nominace Českého Krumlova k zápisu na Seznam UNESCO (společně s Telčí a Prahou).

Na základě hodnocení ICOMOS, se kterým se Mezivládní výbor pro světové kulturní a přírodní dědictví na svém 16. zasedání v Santa Fe v roce 1992 ztotožnil, bylo 4. 12. 1992 Historické centrum Českého Krumlova (Historic Centre of Cesky Krumlov, číslo nominace 617) zapsáno na Seznam světového dědictví (dokument WHC-92/CONF.002/12).

Kompletní dokumentaci k zápisu historického centra města Český Krumlov na Seznam světového dědictví UNESCO na webových stránkách Organizace UNESCO naleznete zde.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov