aktualizováno 22. 11. 2020

Zábory veřejného prostranství

Veřejným prostranstvím jsou podle zákona o obcích všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory sloužící obecnému užívání, tzn. přístupné každému bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Zvláštním užíváním veřejného prostranství, které je zpoplatněno, se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb a prodeji, umístění skládek, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jim podobných atrakcí, umístění reklamních tabulí (tzv. „áček"), užívání prostranství pro kulturní a sportovní akce. Po ukončení užívání veřejného prostranství je uživatel povinen zařízení odstranit a prostranství uvést do původního stavu. V případě porušení této povinnosti bude veřejné prostranství uklizeno na náklady uživatele a tomuto může být uložena sankce podle příslušného zákona.

Mapa tržních míst - PŘIPRAVUJE SE

Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, přízemí - vlevo

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Borovka Zdeněk
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent TAXI, zábory, tržní řád
E-mail:
Telefon: 380 766 507

Ten, v jehož zájmu je realizace záboru veřejného prostranství.

Souhlas vlastníka daného veřejného prostranství. V případě, že se jedná o veřejnou komunikaci a předmětem žádosti dojde k omezení provozu na ní, pak zpracovaný návrh dopravně-inženýrského opatření a stanovisko příslušného orgánu Policie ČR.

  1. jde-li o zvláštní užívání komunikace, pak je správní poplatek ve výši podle délky trvání:
    - do 10 dnů 100 Kč
    - do 6 měsíců 500 Kč
    - déle než 6 měsíců 1000 Kč
  2. Místní poplatek podle vyhlášky o místních poplatcích

Do 30 dnů od podání žádosti.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov