Tombola, peněžité nebo věcné loterie

Podmínky pro povolování tombol a turnaj malého rozsahu (turnaj v karetní hře) upravuje zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Řízení probíhá na základě písemného ohlášení provozovatele akce v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, upravuje podmínky pro povolování tombol a turnaje malého rozsahu. Hazardní hry se ohlašují obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.

Náležitosti ohlášení

Ohlášení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat
• název a popis ohlašované hazardní hry,
• adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována,
• dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
• určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených zákonem o hazardních hrách,
herní plán,
• v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

Náležitosti herního plánu

• pravidla hazardní hry,
• způsob provedení slosování nebo zjištění okolnosti, jež určuje výhru,
• výše výhry nebo způsob jejího určení,
• způsob a lhůty pro výplatu výhry.

Umožňuje-li to povaha hazardní hry, je provozovatel povinen upravit v herním plánu tyto náležitosti:

• částku nejvyšší sázky, nejvyšší výhry a nejvyšší hodinové prohry,
• minimální výherní podíl,
• pravděpodobnost výhry.

Co je nutné vědět

• Povolení k provozování tomboly nelze vydat fyzické osobě, provozovatelem může být pouze právnická osoba se sídlem na území ČR, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském prostoru.
• Při provozování tomboly, kdy na provozování tomboly s herní jistinou, jejíž výše nepřekročí 100 000,- Kč, se zákon o hazardních hrách nebude vztahovat.
• Herní jistinou se rozumí násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny losu.
• Pravděpodobnost výhry u tombol nesmí být menší než 1 : 200
• Úhrnná cena výher nesmí být menší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny.
• Slosování se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem.
• Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení tomboly vyhotovení zápisu s uvedením jejího místa a data konání, seznamu přijatých vkladů a seznamu vyplacených výher a tento zápis uchovat nejméně po dobu 5 let.
• Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení tomboly obecnímu úřadu obce, které byla tombola ohlášena.

Základní informace k turnaji malého rozsahu

• Turnaj malého rozsahu je turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při kterém je počet účastníků předem určen a úhrnný vklad jednotlivého účastníka do jednoho turnaje nesmí převýšit 500,- Kč za 24 hodin.
• Turnaje se účastní min. 3 a max. 90 účastníků.
• Provozovatel u takového turnaje nesmí vyplatit na výhrách více než 95 % z úhrnné výše všech vkladů.
• Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení turnaje vyhotovení zápisu s uvedením názvu, doby trvání, místa a data konání, jmenovitého seznamu účastníků hazardní hry vč. Jejich identifikačních údajů a výše jejich vkladů a seznamu vyplacených výher za pořadí v turnaji malého rozsahu a tento zápis uchovat nejméně po dobu 5 let.
• Opis zápisu je provozovatel povinen zaslat do 20 dnů ode dne skončení turnaje městskému úřadu, kterému byl turnaj ohlášen.


Náležitosti ohlášení jsou stejné jako u ohlášení tomboly (viz výše).

Dokumenty a formuláře

Legislativní opora

  • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Související agenda

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Adámková Irena
Odbor / oddělení: OF
Funkce: pokladní
E-mail: irena.adamkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 208
Oddělení  poplatků a pohledávek
Odbor / oddělení: OF
Funkce: ubytovani@ckrumlov.cz
E-mail: ubytovani@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 257
Šítalová Jana
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referentka oddělení poplatků a pohledávek
E-mail: jana.sitalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 256
Steinbauerová Dana
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referentka oddělení poplatků a pohledávek
E-mail: dana.steinbauerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 255
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov