Stavební agenda

aktualizováno 05.01.2012

Agenda stavebního úřadu je státní správa na úseku stavebního řádu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov spravuje, jako obec s přenesenou působností, území pro celkem 17 samostatných obcí a město Český Krumlov. 

Dále stavební úřad vykonává státní správu na úseku vedení řízení podle zákona č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. Vyvlastňovací řízení vede vyvlastňovací úřad, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností dle zák. č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění zák. č. 387/2004 Sb. Tímto ustanovením bylo převedeno na náš úřad i vyvlastňovací řízení pro další obce. Kromě vlastních svěřených obcí vykonává tuto agendu i pro další 3 stavební úřady – Křemže, Horní Planá, Vyšší Brod, s celkem 12 samostatnými obcemi. 

Dále stavební úřad vykonává státní správu na úseku vedení tzv. „navazujících řízení“ (tedy těch, při kterých dochází k umístění nebo povolení provedení záměru) u záměrů posuzovaných podle zákona EIA - zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Tato navazující řízení vede stavební úřad i pro další obce, které spadají svou místní příslušností pod jiné 3 stavební úřady – Křemže, Horní Planá, Vyšší Brod, s celkem 12 samostatnými obcemi. 

Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, Kaplická 439, Český Krumlov, 4.patro

Vedoucí odboru: Johana Hanušová

Kontakty jsou řazeny abecedně. Prosíme kontaktujte referenty podle jejich svěřeného území, které najdete v detailu kontaktu po kliknutí.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Benčová Petra
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: petra.bencova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 807
Bohoněk Josef
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: josef.bohonek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 806
Hanušová Johana
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: johana.hanusova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 800
Markovec Lukáš, DiS.
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: lukas.markovec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 804
Potclan Marek, Bc.
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: marek.potclan@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 808
Stanková Eva
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: administrativní pracovnice
E-mail: eva.stankova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 801
Šváchová Veronika, Bc.
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: veronika.svachova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 805
Ticháček Milan
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: milan.tichacek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 803

Příslušnou žádost (formuláře dostupné níže), podklady (minimálně snímek z katastrální mapy a základní rozvahu o stavbě).

Vydání povolení nebo jiných opatření jsou zpoplatněny podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle položek č. 17 – 20 Sazebníku správních poplatků.

 

30, 60 nebo 90 dnů podle příslušných ustanovení stavebního zákona nebo správního řádu. Počítání lhůt se řídí správním řádem.

Z těch nejdůležitějších jsou to zejména:

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
 • Vyhláška č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov