Poplatek ze vstupného

aktualizováno 9. 9. 2019

Poplatek ze vstupného je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Český Krumlov. S účinností od 1. 1. 2022 se bude postup v této oblasti řídit obecně závaznou vyhláškou č. 3/2020 o místních poplatcích, kterou se mimo jiné snižuje rozsah osvobozených akcí a také se sjednocuje sazba poplatku na 10 % z vybraného vstupného (do konce roku 2021 byly platné sazby tři, a to 5 %, 10 % a 20 %). Tato vyhláška byla ještě ve dvou ustanoveních změněna obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021. Správcem poplatku ze vstupného je oddělení poplatků a pohledávek Odboru financí Městského úřadu v Českém Krumlově.

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Pro úřední hodiny Oddělení poplatků a pohledávek odboru financí klikněte zde.

Předmět poplatku a poplatník

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Poplatek se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Sazba poplatku a ohlašovací povinnost

Sazba po poplatku činí 10 % z vybraného vstupného u kulturních, prodejních a reklamních akcí.

Pořadatel akce (poplatník) je povinen nejpozději 7 dnů před konáním akce ohlásit správcipoplatku její pořádání. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatkujméno a příjmení nebo název právnické osoby, obecný identifikátor, byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,případně další adresu pro doručování,druh akce,datum, hodinu a místo konání akce,výši vstupného a kapacitu místa pořádání akce, osoby, které jsou oprávněny za právnickou osobu jednat v poplatkových záležitostech,čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb (i v zahraničí), pokud jsou užíványv souvislostí s činností vztahující se k předmětu poplatku.

V případě pravidelného pořádání akcí může poplatník učinit takové ohlášení hromadně za víceakcí

Osvobození od poplatku

Od poplatku ze vstupného se osvobozují fyzické a právnické osoby pořádající:

a) taneční zábavu, ples nebo maturitní ples pokud jsou spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, nebo příspěvkové organizace se sídlem na území města,

b) filmové představení v zařízení, které bylo k tomuto účelu zkolaudované, nebo u kterého byla povolená příslušná změna užívání dle příslušných právních předpisů,

c) akci výchovně-vzdělávacího charakteru,

d) akci pro děti a mládež, nebo osoby/ poživatele starobního či invalidního důchodu,

e) muzejní nebo galerijní výstavu,

f) akci, u níž výše vstupného nepřesahuje 150 Kč.

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce pořádané a spolupořádané městem Český Krumlov, jím zřízenými organizacemi a jím založenými obecně prospěšnými společnostmi.

Splatnost poplatku

Poplatník je povinen do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla akce pořádána, ohlásit správci poplatku úhrn vybraného vstupného snížený o daň z přidané hodnoty (zahrnuje-li vstupné tuto daň) a ve stejném termínu poplatek odvede (případně uhradí v hotovosti) na účet města příp. jej uhradí jiným způsobem v souladu se zákonem č.280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

Formuláře

Legislativní opora

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov