Poplatek z pobytu

aktualizováno 16. 7. 2020

Poplatek z pobytu je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Český Krumlov. Tento poplatek upravuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místních poplatcích. Správcem poplatku z pobytu je oddělení poplatků a pohledávek Odboru financí Městského úřadu v Českém Krumlově.

Předmět poplatku

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda. Poplatek z pobytu platí fyzické osoby, které za úplatu přechodně pobývají na území Českého Krumlova, a to za účelem léčení nebo rekreace. Jiný důvod pobytu v Českém Krumlově může být důvodem pro osvobození od platby poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. 

Plátce

Plátcem poplatku je ubytovatel (fyzická nebo právnická osoba), který přechodné ubytování poskytl. Jedná se tedy především o provozovatele hotelů, penzionů, privátních ubytování, ubytoven, hostelů, motelů a dalších na území Českého Krumlova.

Poplatek ve stanovené výši vybírá ubytovatel. Ubytovatel za poplatek ručí a je povinen jej pravidelně městskému úřadu vyúčtovávat (4x ročně).

Evidenční kniha

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu

Poplatek hradí i pořadatel kulturní nebo sportovní akce kde poskytuje pobyt nejméně 1000 účastníkům. Záměr je potřeba ohlásit nejméně 60dnů před zahájení akce. Oznamuje též den počátku a konce akce, název a způsob ubytování (např. pronajatá louka- stany) a případná osvobození od poplatku.

Sazba poplatku a jeho splatnost

Sazba poplatku činí:

 • za rok 2020: 21 Kč - za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu
 • za rok 2021: 30 Kč - za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu
 • za rok 2022: 50 Kč - za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu

Ubytovatelé odvedou vybraný poplatek na účet městského úřadu (případně jej zaplatí v hotovosti na pokladně městského úřadu) podle počtu ubytovaných osob. Poplatek se odvádí čtvrtletně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí (duben, červenec, říjen, leden).

Zároveň s odvodem poplatku předloží ubytovatel "Přiznání k placení poplatku z pobytu (*.doc)", který prokazuje správnost odvedeného poplatku.

Ubytovatel je povinen ohlásit zahájení činnosti (poskytování přechodného ubytování) správci poplatku nejpozději do 15 dnů od zahájení této činnosti. Oznámení se podává na tiskopisu - "Ohlášení ubytovatele k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt". Pokud dojde ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník (tedy přechodně ubytovaná osoba) ubytovateli předem za předpokládanou dobu pobytu.

Osvobození od poplatku

Poplatku z pobytu nepodléhají:

 • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P a její průvodce;
 • osoby mladší 18 let;
 • hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená jako příspěvková podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo nehrazená z veřejného pojištění;
 • pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce;
 • vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu;
 • pobývající na území obce: - ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc:
  - v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby
  - v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení, nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob
  - za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranné systému
 • dále je od poplatku z pobytu osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo právnických úkolů

Formuláře

Legislativní opora

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Oddělení  poplatků a pohledávek
Odbor / oddělení: OF
Funkce: ubytovani@ckrumlov.cz
E-mail: ubytovani@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 257
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov