aktualizováno 14. 1. 2022

Odbor obecní živnostenský úřad (OŽÚ)

Informace o současných opatřeních v souvislosti s koronavirem (životní situace, kompenzace, pomoc pro podnikatele a živnostníky) v sekci → Potřebuji si vyřídit: Podnikání

1) Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo:

 • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
 • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy,
 • přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
 • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem

Je provozovatelem živnostenského rejstříku.

2) Vede evidenci zemědělských podnikatelů podnikajících podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, a vydává osvědčení o zápisu do této evidence.

3) Plní úkoly kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

4) Vykonává cenovou kontrolu dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

5) Provádí ověřování listin a podpisů dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů.

6) Výkon živnostenské kontroly (§ 60a živnostenského zákona)

Náplň práce odboru Obecní živnostenský úřad je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

 

Obecné informace o výsledcích kontrol (povinně zveřejněné dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole)

Období roku 2021:

 • Počet živnostenských kontrol celkem: 81
 • Výše pravomocně uložených pokut celkem: 43 500,- Kč
 • Uložená povinnost uhradit náklady řízení: 28 000,- Kč
 • Počet sankčních řízení (uložení pokuty, pozastavení provozování živnosti, zrušení živnostenského oprávnění): 53

Archiv výsledků kontrol

Vedoucí odboru: Božena Kalíšková

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Bořecká Hana, Bc.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent živnostenské kontroly
E-mail: hana.borecka@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 908
Hálová Jarmila, Ing.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: jarmila.halova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 904
Hrbáčková Jana, Bc.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: jana.hrbackova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 905
Jirsová Markéta, Bc.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů
E-mail: marketa.jirsova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 906
Kalíšková Božena, Bc.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: bozena.kaliskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 900
Krajňák Jozef, Ing.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent živnostenské kontroly
E-mail: jozef.krajnak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 909
Sobol David, Ing.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: david.sobol@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 901
Srbená Andrea, Bc.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: andrea.srbena@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 902

 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Další související právní předpisy a množství právních předpisů upravujících provozování konkrétních živností.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov