aktualizováno 2. 7. 2021

Odbor financí (OF)

Bezhotovostní platby

Vzhledem k epidemiologické situaci a ve snaze minimalizovat případná rizika žádá MÚ Český Krumlov občany, aby dávali přednost bezhotovostním platbám, a to bankovním převodem nebo platební kartou. Děkujeme za pochopení.

Odbor financí zajišťuje rozpočtový proces, tedy sestavení rozpočtu města, kontrolu jeho plnění a úpravy během roku prostřednictvím rozpočtových opatření včetně rozpočtové agendy zřízených a založených organizací. Dále zabezpečuje veškeré finanční operace, tzn. pohyby na bankovních účtech města včetně správy přijatých úvěrů a vede komplexní účetnictví města včetně účetnictví jeho organizačních složek. Úsek poplatků a pohledávek zabezpečuje agendu místních poplatků, vymáhá většinu pohledávek vzniklých při výkonu státní správy a zabezpečuje provoz hlavní pokladny městského úřadu. Odbor financí má ve své činnosti také dotační agendu včetně administrace Programu podpory a mimo jiné zabezpečuje ekonomickou oblast školství z pozice obce z rozšířenou působností.  

Náplň práce Odboru financí je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Jan Štaberňák

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Adámková Irena
Odbor / oddělení: OF
Funkce: pokladní
E-mail: irena.adamkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 208
Božiková Ladislava
Odbor / oddělení: OF
Funkce: účetní
E-mail: ladislava.bozikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 251
Janktová Jana, Mgr.
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: jana.janktova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 257
Karlíčková Jitka, Bc.
Odbor / oddělení: OF
Funkce: správce rozpočtu
E-mail: jitka.karlickova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 253
Máchová Jitka
Odbor / oddělení: OF
Funkce: účetní
E-mail: jitka.machova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 252
Netušilová Jana
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - hlavní účetní
E-mail: jana.netusilova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 254
Oddělení  poplatků a pohledávek
Odbor / oddělení: OF
Funkce: ubytovani@ckrumlov.cz
E-mail: ubytovani@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 257
Šítalová Jana
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referentka oddělení poplatků a pohledávek
E-mail: jana.sitalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 256
Smolíková Jindřiška, Bc.
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent
E-mail: jindriska.smolikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 412
Štaberňák Jan, Ing.
Odbor / oddělení: OF
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.stabernak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 250
Steinbauerová Dana
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referentka oddělení poplatků a pohledávek
E-mail: dana.steinbauerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 255

  • Zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
  • Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví
  • Vyhláška č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
  • Zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Vyhláška 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
  • Zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov