aktualizováno 25. 3. 2021

Lesy města Český Krumlov pomáhají zadržovat vodu v krajině. Budují studánky a tůně

Význam zadržování vody v krajině stále narůstá, proto společnost Lesy města Český Krumlov navázala na úspěšné vybudování první tůně v Zátoňských Dvorech a připravila rozsáhlejší projekt na zlepšení mikroklimatických podmínek v českokrumlovských lesích.

Projekt Krumlovské studánky a tůně počítá v následujících pěti letech s obnovením a vybudováním 50 objektů sloužících k zadržování vody v lesích, které má pod svou správou společnost Lesy města Český Krumlov.

Soustava prvních čtyř tůní byla zřízena na lesním pozemku v katastrálním území Spolí. Jedná se o kaskádu tůní napájených podpovrchovou vodou přitékající z míst položených výše a vodou podzemní. Jednotlivé tůně mají rozměry cca 6 x 8 metrů a hloubku 1 až 1,2 metru. Projekt zlepšil odtokové poměry i vodní režim v lese a jeho mikroklimatické podmínky. V době klimatické změny, kdy je aktuálním tématem zadržení vody v krajině, bude v tůních zadrženo přibližně 25 000 litrů vody.

„Tato aktivita je důležitá zejména z důvodu zadržení vody v krajině a vytvoření domova pro živočichy a rostliny vázané na vodu. Kvalitní vodní biotop v této lokalitě podpoří biodiverzitu a ekologickou rovnováhu. Tůně poslouží také k napájení lesní zvěře,“ uvádí jednatel městských lesů Miroslav Štoll.

Při výstavbě byla vytěžená zemina použita k modelaci terénu v bezprostředním okolí tůní a k tvorbě drobného zemního valu. V zemních valech jednotlivých tůní je vytvořen snížený průleh pro případný soustředěný odtok vody z tůní při vyšších vodních stavech.

Původním záměrem společnosti bylo vybudování vodní nádrže v jiné lokalitě o velikosti cca 0,5 hektaru za finančního přispění Ministerstva životního prostředí. Tento projekt se ovšem nesetkal s pozitivním stanoviskem zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny, proto od něho bylo upuštěno.

Výstavba byla proto financována z vlastních zdrojů společnosti, celkové náklady na jednotlivé tůně se pohybují v řádu nižších jednotek tisíců korun.

„Projekt pro letošní rok předpokládá vybudování dalších tůní, a to např. v k.ú. Kladné v lesním komplexu Dubík, v k.ú Novosedly u Kájova poblíž statku Malotín a v k.ú. Svéraz u Větřní v blízkosti osady Zátoňské Dvory,“ dodává Miroslav Štoll.

Projekt Krumlovské studánky a tůně 

Projekt Krumlovské studánky a tůně       Projekt Krumlovské studánky a tůně

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov