aktualizováno 29. 1. 2021

Město rozdělí místním spolkům a organizacím víc než 8 milionů

Stejně jako v minulých letech obsahuje rozpočet Českého Krumlova i na rok 2021 dotační prostředky v Programu podpory, kdy je na celoroční činnost i jednorázové akce českokrumlovských subjektů v sedmi různých oblastech vyčleněno celkem 8,4 milionu korun. Žádosti o podporu mohou zájemci podávat od 1. do 15. února 2021.

Jednou z hlavních priorit města Český Krumlov je dlouhodobá podpora činnosti místních spolků a organizací, protože se v nich sdružují a působí z velké většiny právě krumlovští občané všech věkových kategorií. Proto již před několika roky zřídilo město svůj Program podpory, jehož účelem je rozdělovat dotační prostředky dle předem stanovených pravidel.

„Vzhledem k širokému rozsahu podporovaných aktivit je program ještě rozčleněn do sedmi částí, a to na podporu v oblasti sportu, kultury, sociálních služeb, volnočasových aktivit, zahraniční spolupráce, životního prostředí a studia nízkopříjmových skupin,“ uvádí starosta Dalibor Carda.

Desítky spolků, organizací nebo fyzických osob tak mohou i letos získat podporu na svou celoroční činnost i jednorázové akce. O výši dotace pro jednotlivé žadatele pak rozhodnou orgány města, které tak učiní na doporučení hodnoticích komisí, do nichž jsou radou města nominovány kvalifikované osoby s odborností nebo vztahem k dané oblasti.

„Významná část prostředků Programu podpory půjde již tradičně do sportu, kultury a sociálních služeb. V oblasti sportu je kladen největší důraz na podporu činnosti krumlovských klubů, ve kterých trénují a hrají stovky místních dětí a dorostenců,“ uvádí starosta.

V sociální oblasti jdou pak dotace organizacím a spolkům, které pomáhají a starají se o potřebné, například o seniory a zdravotně postižené, v kultuře pak uměleckým školám a kroužkům na jejich celoroční činnost i subjektům na pořádání jednorázových akcí pro obyvatele města i jeho návštěvníky.   

Do hospodaření města se však promítly dopady pandemie koronaviru, které s sebou nesou značný propad ekonomiky a pokles příjmů, a tedy i potřeba šetřit. Krácení se tedy nevyhnulo ani Programu podpory na letošní rok. Vzhledem k tomu, že podpora místních spolků je pro město velmi důležitá, podařilo se nakonec i v tomto roce zachovat v rozpočtu prostředky určené pro Program podpory a jeho jednotlivé oblasti ve stejné výši jako v minulém roce. „K dispozici tak bude v součtu opět 8 399 000 korun, a to i díky tomu, že minulý rok, kdy spousta subjektů měla bohužel ze známých důvodů omezenou nebo dokonce znemožněnou činnost, nebylo adekvátně tomu z celkové částky rozděleno zhruba 1,6 milionu korun. Přesně o tuto sumu byly také poníženy prostředky Programu podpory ve schváleném rozpočtu na tok 2021 v porovnání s tím předchozím. V souladu s programovými pravidly pak byla hned v lednu loňská nerozdělená částka 1,6 milionu korun převedena do letošního Programu podpory, a tak je výsledná suma opravdu totožná s tou, která byla rozpočtována na minulý rok,“ vysvětluje starosta.

Město tak vyjadřuje svůj zájem na tom, aby po rozvolnění omezujících opatření mohly místní spolky a organizace co nejdříve plnohodnotně obnovit svou činnost nebo pořádání jednorázových akcí, k čemuž jim mají velkým dílem pomoci i dotační příspěvky z Programu podpory. „Samozřejmě je v této době otázkou, kdy k nějakému, třeba i částečnému rozvolnění dojde, je tedy jasné, že počítat se musí i s variantou, že znovuobnovení činnosti v plném rozsahu jen tak nenastane. V takovém případě jsou hodnoticí komise připraveny tuto skutečnost zohlednit i letos a případné nerozdělené prostředky město opět převede do Programu podpory na další rok,“ dodává starosta.

Zájemci o podporu mohou žádosti podávat od 1. do 15. února 2021. Některé oblasti, například kultura, mají ještě druhé kolo, kde je termín podání konec června. Po formální i obsahové kontrole budou žádosti předány k hodnocení určeným komisím, které se sejdou do konce března a doporučí orgánům města poskytnutí dotace jednotlivým žadatelům. Rada města a zastupitelstvo pak dle svých zákonných kompetencí s konečnou platností rozhodnou do konce května a následně již budou úspěšní žadatelé zváni na podpis smluv, aby mohlo následovat vyplacení peněžních prostředků.

Veškeré dokumenty od pravidel Programu podpory přes vzory žádostí a závěrečných zpráv až po další požadované přílohy jsou k dispozici na www.ckrumlov.cz/dotace.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov