Cestovní doklady

Cestovní pas je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky. 

Cestování do zahraničí - praktické poznámky:

Některé státy vyžadují určitou dobu platnosti cestovního pasu např. k udělení víza. Tyto informace lze zjistit na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Možnost cestovat do států EU s občanským průkazem: K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz.

V agendě cestovních dokladů je možné si předem rezervovat termín návštěvy pomocí rezervačního systému.

Podání žádosti:

 • podat žádost o vydání cestovního pasu lze na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (bez místní příslušnosti);
 • podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách lze také na pracovišti Ministerstva vnitra pro vyřízení dokladů ve zkrácených lhůtách.

Vyzvednutí cestovního pasu:

 • vyzvednout cestovní pas vydávaný do 24 hodin lze pouze na pracovišti Ministerstva vnitra pro vyřízení dokladů ve zkrácených lhůtách;
 • vyzvednout cestovní pas vydávaný do 5 pracovních dnů lze na pracovišti Ministerstva vnitra pro vyřízení dokladů ve zkrácených lhůtách na adrese:
 • Vyzvednout cestovní pas vydávaný ve standardní lhůtě lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost nebo který byl při podání žádosti uveden jako předávající. Cestovní doklad může převzít i zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč a bude vybírán při převzetí cestovního pasu. Převzít lze i na zastupitelském úřadu nebo prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu. 

Agendu cestovních pasů vyřizuje na Městském úřadě Český Krumlov odbor vnitřních věcí - pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů, Kaplická 439, přízemí. V agendě cestovních dokladů je možné si předem rezervovat termín návštěvy pomocí rezervačního systému.

Osobní doklady ve zrychlených lhůtách vyřizuje pracoviště Ministerstva vnitra v Praze na adrese:

Na Pankráci 1623/72
Praha 4
(metro C - stanice „Pražského povstání")

Pro úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra klikněte zde.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Čermáková Anna
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: anna.cermakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 206
Hrušková Eva
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: eva.hruskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 206
Maříková Michaela
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: michaela.marikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 205

O vydání cestovního pasu může požádat:

 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí být u podání žádosti přítomen též zákonný zástupce;
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem;
 • zákonný zástupce za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena;
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu.

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit:

 • občanský průkaz či cestovní pas;
 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (například při změně jména, příjmení doklady osvědčující tuto skutečnost);
 • vydání nového cestovního pasu pro dítě do 15-ti let: a) neplatný cestovní pas (v případě, že byl v minulosti dítěti vydán), b) OP zákonného zástupce, který je přítomen při podání žádosti, c) OP průkaz dítěte (pokud jej nevlastní, předkládá rodný list - výhradně originál nebo úředně ověřená kopie), d) pro ověření státního občanství rovněž RL dítěte, RL a OL rodičů (výhradně originál nebo úředně ověřená kopie), e) v případě pochybností o státním občanství bude vyžadován přímo doklad o Osvědčení o státním občanství (ne starší 1 rok), který lze vyřídit prostřednictvím Matričního úřadu v místě trvalého pobytu;
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu;
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.

Od 1. července 2018 jsou správní poplatky hrazeny a děleny podle místa resp. úřadu, u kterého je podávána žádost o vydání dokladu, a podle místa resp. úřadu, který bude doklad předávat. Pokud je místo podání žádosti a převzetí dokladu totožné, správní poplatek se nedělí a je uhrazen celý při podání žádosti.

Více v následující tabulce:

* ORP - obecní úřad obce s rozšířenou působností
** MV - pracoviště MV pro vyřízení dokladů ve zrychlených lhůtách

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

Ve zkrácených lhůtách (doklad typu „blesk"):

 • ve lhůtě 24 hodin (v pracovní dny)
 • ve lhůtě 5 pracovních dnů

Ve standardních lhůtách:

 • ve lhůtě 30 dnů
 • ve lhůtě 120 dnů je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí

Doba platnosti:

 • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let
 • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let

Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu (viz výše);
 • nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí k němu osobně dostavit

 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
  • ve znění zákona č. 217/2002 Sb.
  • ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
  • ve znění zákona č. 539/2004 Sb.
  • ve znění zákona č. 559/2004 Sb.
  • ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
  • ve znění zákona č. 106/2007 Sb.
  • ve znění zákona č. 379/2007 Sb.
  • ve znění zákona č. 140/2008 Sb.
  • ve znění zákona č. 274/2008 Sb.
  • ve znění zákona č. 197/2009 Sb.
  • ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
  • ve znění zákona č. 281/2009 Sb.
  • ve znění zákona č. 306/2009 Sb.
  • nálezu Ústavního soudu č. 384/2009 Sb.
  • ve znění zákona č. 197/2010 Sb.
  • ve znění zákona č. 424/2010 Sb.
  • ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
  • ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
  • ve znění zákona č. 159/2013 Sb.
  • ve znění zákona č. 303/2013 Sb.
  • ve znění zákona č. 64/2014 Sb.
  • ve znění zákona č. 318/2015 Sb.
  • ve znění zákona č. 191/2016 Sb.
  • ve znění zákona č. 283/2016 Sb.
  • ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
  • ve znění zákon č. 195/2017 Sb.
 • Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech
  • ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb.
  • ve znění vyhlášky č. 321/2015 Sb.
 • Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
  • ve znění vyhlášky č. 75/2009 Sb.
  • ve znění vyhlášky č. 83/2011 Sb.
  • ve znění vyhlášky č. 206/2014 Sb.

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov