aktualizováno 12. 10. 2020

Centrum Kamínek, organizační složka města Český Krumlov

Plešivecké náměstí 75
381 01 Český Krumlov
Vedoucí: Bc. Lenka Zahradníková
Telefon: 724 374 333, 606 635 249
E-mail: azylový dům pro matky s dětmi - dmd.ck@centrum.cz, dům na půl cesty: dnpc@centrum.cz
web: www.ckrumlov.cz/cz/centrum-kaminek/

Od 1. 1. 2017 byl změněn název Domova pro matky s dětmi a Domu na půl cesty organizační složky města Český Krumlov na Centrum Kamínek, Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov. Nadále má Centrum Kamínek dvě registrované sociální služby tj., azylový dům pro matky s dětmi a dům na půl cesty. Azylový dům pro matky s dětmi má místo poskytování sociální služby na dvou adresách, a to na Plešiveckém náměstí 75 a Vyšném 39, Český Krumlov, dům na půl cesty poskytuje sociální službu na adrese Vyšný 39, Český Krumlov.

Spolufinancování

Tento projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Od ledna do března 2016 byly sociální služby hrazené z účelové dotace JčK a od dubna 2016 do prosince 2018 budou služby hrazeny v rámci individuálního projektu JčK "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV".

Od ledna 2019 do června 2022 budou sociální služby hrazeny v rámci individuálního projektu JčK „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“.

Logo Operační program zaměstnanostiLogo jihočeský kraj 2015

Kapacita Centra Kamínek

Azylový dům pro matky s dětmi

na adrese Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov:

 • 5 bytů a 15 lůžek
 • 1 klubovna

na adrese Vyšný 39, Český Krumlov:

 • 2 byty a 6 lůžek
 • 1 klubovna

Dům na půl cesty

na adrese Vyšný 39, Český Krumlov:

 • 3 byty a 3 lůžka

Celkem má azylový dům pro matky s dětmi 7 bytů a 21 lůžek a dům na půl cesty má 3 byty a 3 lůžka.
V azylovém domu pro matky s dětmi a domu na půl cesty je + 5 lůžek v době potřebnosti, s tím, že se může těchto 5 lůžek rozložit na oba domy, tzn. jak ve Vyšném 39, tak i na Plešiveckém náměstí 75.

adresa: Plešivecké náměstí 75 a Vyšný 39, Český Krumlov

Poslání 

Posláním azylového domu pro matky s dětmi (dále jen AD) je pomáhat těhotným ženám a matkám s dětmi překlenout nepříznivou sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Pracovníci domova poskytují v bezpečném a klidném prostředí individuální podporu, řád a podněty, aby se ženy a matky mohly orientovat ve vlastní situaci, hledat východiska a činit kroky k jejímu řešení. Služba pomáhá uživatelkám poznávat vnitřní zdroje a nacházet vlastní schopnosti ke zvládání potíží a nepříznivé situace.

AD je registrovaná sociální služba "azylový dům", poskytovaná v souladu s § 57 zákona č. 108/200 Sb., o sociálních službách, v platném znění a poskytuje následující základní činnosti:

1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy.

2. Poskytnutí ubytování:

 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok;
 • umožnění celkové hygieny těla;
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.

3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů;
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňovaní osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Základní činnosti při poskytování sociální služby se v azylových domech zajišťují v rozsahu těchto úkonů dle ustanovení § 22 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Okruh osob, kterým je služba určena

Sociální služba AD je určena pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba je rovněž poskytována ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v krizové situaci či jsou ohroženy sociálně znevýhodněným prostředím nebo jednáním jiných osob.
Přednostně jsou přijímány osoby s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově.

Službu nelze poskytnout

 • ženám a matkám, které z důvodů zdravotního stavu potřebují bezbariérové prostředí;
 • ženám a matkám, které z důvodu zdravotního stavu potřebují péči v odborném zdravotnickém zařízení;
 • ženám a matkám, které trpí akutním infekčním onemocněním neslučitelným s pobytem v kolektivním zařízení;
 • chování osoby z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Cíle služby

Hlavním cílem poskytované sociální služby je poskytnout uživatelkám a jejich dětem zázemí a podporu při řešení nepříznivé situace a sociální začlenění v klidném a bezpečném prostředí.

Další cíle

 • získat nebo si udržet vhodné zaměstnání;
 • zajistit si návazné bydlení; 
 • vést domácnost (praní, žehlení, úklidy, vaření);
 • komunikovat s úřady a institucemi;
 • hospodaření s finančními prostředky - dluhová problematika; 
 • zvyšovat počítačovou gramotnost klientek.

Zásady

Podpora samostatnosti a soběstačnosti - veškerá snaha zařízení vede k nezávislosti na službě a posilování dovedností a sebedůvěry
Podpora rodičovských dovedností - pracovníci podporují rozvoj rodičovských dovedností
Respekt - pracovníci respektují volbu a rozhodování uživatelek služby
Zodpovědnost - pracovníci podporují klientky k tomu, aby přebíraly zodpovědnost za svou situaci a její řešení
Individuální přístup - ke každé klientce je přistupováno individuálně, na základě jejích specifických potřeb
Rovnost - všichni uživatelé služby mají stejný přístup ke službám a také stejná práva a povinnosti
Odbornost - sociální služba je poskytována odborně

Provozní doba

Sociální služba je poskytována nepřetržitě. Poskytování činností jako je pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a základní sociální poradenství je zajištěno vždy v době do 8.00 do 15.30 hodin v pracovních dnech.

Smlouva

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy na dobu určitou tj. na dva měsíce. Po dohodě s poskytovatelem může být smlouva prodloužena dodatkem ke smlouvě zpravidla na dobu jednoho roku.

Úhrady za poskytovanou sociální službu

Platba za sociální službu 80 Kč/lůžko/den a za dítě částku 20 Kč/lůžko/den, a to vždy nejpozději do 25. dne běžného měsíce.

Fakultativní činnosti poskytované uživatelům azylového domu (§ 35 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

Klientky mohou bezplatně využívat těchto fakultativních činností:

 • přístup k internetu;
 • kopírování dokumentů + tisk;
 • využití pevné linky;
 • možnost uložení peněz do trezoru;
 • poskytnutí potravinové pomoci;
 • poskytnutí materiální pomoci (oblečení a obuv)
 • klientky mohou využít službu praní prádla v automatické pračce.

Informace o ochraně osobních údajů

Na koho se obrátit

E-mail: dmd.ck@centrum.cz 
Vedoucí, sociální pracovník: Bc. Lenka Zahradníková: +420 724 374 333
Sociální pracovnice: Bc. Alena Směšná: +420 606 635 249
pevná linka: +420 380 711 472

adresa: Vyšný 39, Český Krumlov

Poslání

Dům na půl cesty nabízí lidem ve věku 18 - 26 let opouštějícím školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy či jiná zařízení pro péči o děti a mládež a osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby možnost rozvíjet své znalosti, dovednosti a postoje a připravit se tak na život v přirozeném sociálním prostředí.

Nabízíme

zejména následující činnosti:

 • Poskytnutí ubytování zpravidla po dobu jednoho roku;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • sociální poradenství prostřednictvím kvalifikovaného personálu;
 • sociálně terapeutické činnosti;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Okruh osob, kterým je služba určena

Sociální služba DNPC je určena mladým lidem od 18 let do zpravidla 26 let, kteří:

 • po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, či jiná zařízení pro péči o děti a mládež;
 • jsou propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby.

Sociální službu není určena

 • osobám, které si potřebují vyřešit bydlení
 • osobám závislým na alkoholu, drogách, gamblingu, apod., které účinně neřeší svou situaci
 • osobám neschopným samostatného pohybu, bez pomoci druhé osoby

Kritéria pro neposkytnutí sociální služby

 • DNPC má naplněnou kapacitu - zájemci o sociální službu jsou předány kontakty na jiná zařízení podobného typu,
 • DNPC neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby v DNPC, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy

Cíle služby

Cílem DNPC je rozvíjet u klientů úroveň sociálních dovedností pro samostatný život.
Ukazatelem úspěšného naplňování tohoto cíle je klient, u kterého došlo ke zvýšení schopnosti:

 • Získat nebo si udržet vhodné zaměstnání,
 • dokončit studium, rozšiřovat si vzdělání (zvyšování kvalifikace),
 • zajistit si návazné bydlení, vést domácnost (praní, žehlení, úklidy, vaření, obsluha domácích spotřebičů, hospodaření s penězi),
 • komunikovat s úřady a institucemi
 • zvyšovat počítačovou gramotnost klientů.

Zásady

 • Respekt - pracovníci vedou uživatele k tomu, aby rozuměli důsledkům své volby, a jejich rozhodnutí či názor respektují
 • Rovnost - všichni uživatelé mají stejný přístup ke službám a také stejná práva a povinnosti
 • Zodpovědnost - pracovníci podporují klienty v tom, aby přebírali zodpovědnost za svou situaci a její řešení
 • Samostatnost - veškerá snaha zařízení vede k postupnému odpoutávání uživatele od závislosti na službě a posilování jeho sebedůvěry
 • Individuální přístup - pracovníci respektují každého uživatele s jeho rozdílnými potřebami a schopnostmi
 • Komplexní přístup - pracovníci na situaci uživatele pohlíží v širších souvislostech, neřeší pouze její jednotlivé aspekty
 • Odbornost - sociální služba je poskytována kvalifikovaným personálem

Provozní doba

Sociální služba je poskytována nepřetržitě. Poskytování činností jako je pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a základní sociální poradenství je zajištěno vždy v době do 8.00 do 15.30 hodin v pracovních dnech.

Smlouva

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy na dobu určitou tj. na dva měsíce. Po dohodě s poskytovatelem může být smlouva prodloužena dodatkem ke smlouvě zpravidla na dobu jednoho roku.

Úhrady za poskytovanou sociální službu

Platba za sociální službu 90 Kč/lůžko/den a to vždy nejpozději do 25. dne běžného měsíce.

Fakultativní činnosti poskytované uživatelům domu na půl cesty (§ 35 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

Klienti mohou bezplatně využívat těchto fakultativních činností:

 • přístup k internetu
 • kopírování dokumentů + tisk
 • využití pevné linky
 • možnost uložení peněz do trezoru
 • poskytnutí potravinové pomoci
 • poskytnutí materiální pomoci (oblečení a obuv)
 • klienti mohou využít službu praní prádla v automatické pračce

Informace o ochraně osobních údajů

Na koho se obrátit

e-mail: dnpc@centrum.cz 
Vedoucí, sociální pracovník: Bc. Lenka Zahradníková: +420 724 374 333
Sociální pracovnice: Bc. Alena Směšná: +420 606 635 249
pevná linka: +420 380 715 286

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov