aktualizováno 22. 12. 2020

Architekt města Český Krumlov

aktualizováno 4. 2. 2020

Město Český Krumlov obnovilo v roce 2017 pozici městského architekta ve funkci odborného externího konzultanta v oblastech architektury a urbanismu, což zahrnuje také vydání stanoviska za město jako účastníka správních řízení. Hlavní úkolem spolupráce je poskytovat odborné vyjádření k architektonickým a urbanistickým hodnotám nově navrhovaných staveb a k ochraně těchto hodnot v území v souvislosti s novou výstavbou. Tímto krokem chce samospráva příspět k odpovědné péči o všestranný rozvoj města s ohledem na potřeby občanů. 

Městský architekt

Ing. arch. Ondřej Busta
e-mail: ondrej.busta@robust.cz

Konzultační hodiny pro veřejnost

Osobní konzultace s Ing. arch. Ondřejem Bustou jsou možné po předchozí domluvě (kontakt viz výše) v době od 9.00 do 11.00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, I. patro, č. dv. 108.

Termíny 2021 (vždy v úterý)

leden: 5. 1., 12. 1., 26. 1.
únor: 9. 2., 23. 2.
březen: 9. 3., 23. 3.
duben: 6. 4., 20. 4.
květen: 4. 5., 18. 5.
červen: 8. 6., 22. 6.
červenec: 6. 7., 20. 7.
září: 7. 9., 21. 9.
říjen: 5. 10., 19. 10.
listopad: 2. 11., 16. 11., 30. 11.
prosinec: 7. 12., 21. 12.

Změna termínů vyhrazena.

Konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu města Český Krumlov zahrnuje zejména:

 • posuzování architektonických řešení v oblasti projektové a investiční činnosti z estetického a funkčního hlediska;
 • poradenskou činnost spojenou s doporučováním nejvhodnějších architektonických řešení a ostatních aspektů výstavby;
 • posuzování záměrů a projektů staveb z hlediska technického, ekonomického, architektonického a z hlediska urbanistické koncepce, kontextu a charakteru okolního území a zástavby;
 • poskytování vyžádaných odborných konzultací a spolupráce s vedením města a odbory městského úřadu při tvorbě zadání a řešení záměrů či realizací změn v území města včetně změn a rozvoje stávajícího stavebního fondu, veřejných prostranství, technické infrastruktury atd., zejména z architektonického hlediska a urbanistických souvislostí;
 • poskytování specializovaných odborných informací a konzultací ve vymezeném dílčím úseku v reálném čase;
 • spolupráci na stanovování koncepce vývoje města a na přípravě, tvorbě a realizaci strategického plánu města a navazujících dokumentů;
 • stanovování urbanistických, architektonických a estetických požadavků k předkládaným záměrům v řízeních vedených dotčenými odbory úřadu;
 • spolupráci na organizaci přípravných jednání předcházejících zpracování dokumentací ke změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území a k umístění stavby nebo zařízení pro jednotlivé stavby nebo soubory staveb;
 • spolupráci při přípravě územně plánovacích dokumentací a hodnocení jejich naplňování;
 • mediaci mezi zájmovými skupinami, které se zajímají o územní plánování, urbanistickou koncepci, kompozici a rozvoj sídel a nápomoc s hledáním východisek úprav problematických či kontroverzních záměrů;
 • úzkou spolupráci s odborem stavební úřad, odborem kancelář tajemníka (odd. rozvoje a kontroly veřejných zakázek), odborem investic a ostatními odbory či odděleními Městského úřadu Český Krumlov, pokud se jejich činnost jakýmkoliv způsobem dotýká otázky architektonického či urbanistického řešení jakýchkoliv staveb v území;
 • spolupráci na zpracování urbanistické směrnice a podmínek pro stavby a soubory staveb;
 • spolupráci s odborem investic a odborem architekta, územního plánování a památkové péče, na vydávání stanovisek města Český Krumlov k dokumentacím pro vydání rozhodnutí o změně využití území, pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a pro vydání stavebního povolení, popřípadě přímé zastupování města v těchto řízeních na základě plné moci;
 • spolupráci při výběru investičních akcí města;
 • přípravu soutěžních podmínek a spolupráce na administraci architektonických soutěží vypisovaných městem;
 • spolupráci při realizaci investičních akcí města (účast na kontrolních dnech, dohled nad detaily realizace apod.);
 • spolupráci na tvorbě veřejného prostoru (koncepce prvků vybavení - mobiliář, veřejné osvětlení apod.);
 • návrhy úprav, drobných staveb a detailů (úpravy chodníků, zábradlí, cedulí apod.);
 • účast na besedách s občany a na jednáních s investory podle požadavků města;
 • konzultace pro veřejnost, včetně souvisejících administrativních činností;
 • šíření osvěty v oblasti architektury a urbanismu nejen města Český Krumlov.

Doporučení stavebníkům

Stavebníkům, investorům a vlastníkům nemovitostí slouží nová příručka, která srozumitelným způsobem vysvětluje postupy v procesu umísťování a povolování staveb v Českém Krumlově. Dokument se také zaměřuje na přiblížení role městského architekta.

Upozornění pro vlastníky nemovitostí

Město Český Krumlov vydalo dokument - upozornění, které se týká nově povolovaných ubytovacích zařízení a jejich povinnosti zajištění parkovacích míst. Tímto dokumentem chce město upozornit především vlastníky ubytovacích zařízení na jejich povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a dalších prováděcích předpisů.

Statut městského architekta

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov