aktualizováno 30. 12. 2021

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ)

Třídění odpadu

Od dubna 2019 zavedlo město Český Krumlov svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu, tj. rostlinných zbytků ze zahrad a domácností. Rozšiřuje tak stávající systém sběru tříděného odpadu a bezplatného odkládání odpadů na sběrném dvoře. Více informací je k dispozici zde

Harmonogram svozu bioodpadu na rok 2022

Přípravky na ochranu rostlin

Metodická informace k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnosti pro některé vlastníky lesů

Odbor životního prostředí a zemědělství realizuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úsecích: ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, odpadové hospodářství, rostlinolékařská péče, vodní hospodářství, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání, veterinární péče, lesní hospodářství, myslivost, rybářství, poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, o přestupcích.

Na úseku samostatné působnosti: zabezpečuje, příp. koordinuje, plnění úkolů obce, zajišťuje ucelenou agendu na úseku veřejné zeleně (údržba, revitalizace a rozvoj veřejné zeleně včetně vyjádření k zamýšleným pronájmům a prodejům zelených ploch v majetku města), kontroluje plnění smluv a koordinuje práci osob, zabezpečujících pro město služby z oblasti nakládání s odpady, péče o městskou zeleň apod., provádí kontrolní činnost - dodržování obecně závazných vyhlášek obce v oblasti životního prostředí, zajišťuje péči o městský mobiliář na území města, řídí a koordinuje odsouzené při výkonu trestu obecně prospěšných prací, vykonává agendu podle zákona o veterinární péči (např. zabezpečuje provoz Stanice pro psy), vykonává agendu podle zákona o odpadech (např. určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad a jeho nebezpečné složky), zabezpečuje spolupráci s orgány státní správy a dalšími institucemi v oblasti životního prostředí, ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti obce za správní delikty podle § 58 odst. 2) a 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vykonává agendu dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, zajišťuje aktuálnost povodňových plánů (obce a obce s rozšířenou působností).

Náplň práce Odboru životního prostředí a zemědělství je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Vlasta Horáková

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Apfelthaler Petr
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - veřejná zeleň
E-mail: petr.apfelthaler@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 553
Bláha Luboš
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent státní správy lesů, myslivosti a rybářství
E-mail: lubos.blaha@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 559
Churáňová Eva
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: správce Stanice pro psy Český Krumlov
E-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550
Dulovcová Ivana, Ing.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)
E-mail: ivana.dulovcova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 554
Harš Cyril
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: správce veřejné zeleně
E-mail: cyril.hars@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550
Horáková Vlasta, Ing.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550
Indrová Lenka, Mgr. Ing.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - vodoprávní úřad
E-mail: lenka.indrova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 551
Kollarová Simona, Bc.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - vodoprávní úřad
E-mail: simona.kollarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 552
Kopřivová Eva, Ing.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent
E-mail: eva.koprivova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 556
Mikešová Michaela
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - vodoprávní úřad
E-mail: michaela.mikesova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 555
Pilát František, DiS.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - vodoprávní úřad
E-mail: frantisek.pilat@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 560
Raušerová Petra, DiS.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - odpady (státní správa)
E-mail: petra.rauserova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 557
Urbanová Markéta
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: správce Stanice pro psy Český Krumlov
E-mail:
Telefon: 606 640 507
Vopatová Vendula, DiS.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - ochrana přírody
E-mail: vendula.vopatova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 558

Vodní hospodářství

 • 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • 20/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 305/2000 Sb. Zákon o povodích
 • 50/1976 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - starý stavební zákon
 • 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - nový stavební zákon
 • 7/2003 Sb. Vyhláška  o vodoprávní evidenci
 • 20/2002 Sb. Vyhláška MZe o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
 • 61/2003 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 • 71/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
 • 92/2002 Sb. Vyhláška MZe o oblastech povodí
 • 103/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
 • 125/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového
 • 132/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - stará
 • 137/1999 Sb. Vyhláška MŽP, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů
 • 142/2005 Sb. Vyhláška o plánování v oblasti vod
 • 159/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob
 • 195/2002 Sb. Vyhlášky MZe o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
 • 225/2002 Sb. Vyhláška MZe o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
 • 236/2002 Sb. Vyhláška MŽP o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území
 • 241/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
 • 252/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • 293/2002 Sb. Vyhláška MŽP o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 • 391/2004 Sb.Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
 • 409/2005 Sb.Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 • 428/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • 431/2001 Sb.Vyhláška MZe o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
 • 432/2001 Sb. Vyhláška o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
 • 450/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
 • 470/2001 Sb.Vyhláška MZe, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
 • 471/2001 Sb. Vyhláška MZe o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
 • 526/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • 590/2002 Sb. Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla

Ochrana ovzduší

 • 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
 • 415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Ochrana přírody a krajiny

 • 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
 • 100/2004 Sb. Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů
 • 115/2000 Sb. Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
 • 395/1992 Sb. Vyhláška MŽP, kterou se provádí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny
 • 360/2000 Sb. Vyhláška MŽP o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)

 • 334/1992 Sb. Zákon o ochraně ZPF
 • 13/1994 Sb. Vyhláška MŽP, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF
 • 382/2001 Sb. Vyhláška MZe o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.

Lesní hospodářství

 • 289/1995 Sb. Zákon o lesích
 • 449/2001 Sb. Zákon o myslivosti
 • 149/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu se reprodukčním materiálem lesních dřevin),
 • 77/1996 Sb. Vyhláška MZe o náležitostech žádostí o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • 80/1996 Sb. Vyhláška MZe o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů
 • 55/1999 Sb. Vyhláška MZe o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
 • 244/2002 Sb. Vyhláška MZe, kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti
 • 480/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu
 • 139/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určených k plnění funkcí lesa
 • 553/2004 Sb. Vyhláška o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě
 • 335/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároků

Odpadové hospodářství

 • 185/2001 Sb. Zákon o odpadech
 • 477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
 • 25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
 • 77/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 381/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, ...
 • 382/2001 Sb. Vyhláška MZe o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.
 • 383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
 • 352/2005 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi

Integrovaná prevence a omezování znečištění

 • 76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
 • 554/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
 • POZNÁMKA: 368/2003 Sb. Nařízení vlády, o integrovaném registru znečišťování (IRZ) a vyhl. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do IRZ, zrušeny zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Posuzování vlivů na životní prostředí

 • 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
 • 457/2001 Sb. Vyhláška MŽP o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
 • 353/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení

Formuláře podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Formuláře podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Ostatní formuláře - vodoprávní úřad

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov